E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht bevat vertrouwelijke informatie, die mogelijk gedekt is door geheimhoudingsplicht of om andere redenen rechtens beschermd is. Het gebruik door en/of ter kennis brengen aan anderen dan de geadresseerde(n) van de informatie verzonden met dit e-mailbericht is verboden. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Berley International B.V. en haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de inhoud en tijdige ontvangst van verzonden e-mail. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bij enige twijfel over dit bericht kunt u contact opnemen met de afzender.

Aan het gebruik van e-mail zijn risico's verbonden zoals virusoverbrenging. Berley International B.V. en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van eventuele virussen.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Berley International B.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gepubliceerd op de website www.berley.nl .In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

This email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The use, disclosure, distribution or copying of this information by any other than the addressee (s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please let us know by replying to the sender, and immediately delete this email from your system. Berley International B.V. and its affiliated companies cannot accept any responsibility for the contents and timely acknowledgement of this message. You cannot derive rights from this email. If you suspect that the message has been altered in any way regarding its correctness, completeness and/or authenticity, please contact the sender.

Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could contain viruses. Therefore, neither Berley International B.V. nor its affiliated companies accept(s) liability for any damage caused by virus transmission.
Berley International B.V. is a limited liability company and is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. The company's general terms and conditions, are published on the website www.berley.nl , which include a limitation of liability, are applicable to all work performed and all legal relationships with third parties.