ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIE-, EN BOEKHOUDINGS- EN BELASTINGDESKUNDIGE

Algemeen

1
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de
opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van
kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als administratie- en boekhoudings – en belastingdeskundige voor werkzaamheden als aangeduid in artikel 2.
- De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van het administratie- en boekhoudings – en belastingdeskundig kantoor.
- Levering: het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van
diensten/verrichtingen, zomede alle door of namens opdrachtnemer met betrekking daartoe verrichte
arbeid c.q. diensten/verrichti

ngen, één en ander hierna ook te noemen: de werkzaamheden, die
(ondermeer) (kunnen) betreffen het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten
behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en
de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of
bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemene
inzichten dienstig (kunnen) zijn in verband met voorgenoemde werkzaamheden.
- Opdracht: de in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde - inclusief de terzake
eventueel nader te bepalen - werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen te worden verricht en
de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.

Strekking

2
a. Hoewel de opdrachtnemer tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren
werkzaamheden te schetsen, zijn deze aanbiedingen vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn
aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden
waaronder zulks dient te geschieden.
c. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een
complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van
jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren
inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en
verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht - dienstig
kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
d. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden c.q. bedingen kan de
opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk
door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de
betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
e. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt
geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later
met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in
voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang
van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, danwel
indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst
geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tot levering aan
opdrachtgever is overgegaan.
Verplichtingen opdrachtnemer

 

4
a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen
te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit
voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de in Nederland gebruikelijk zijnde Gedrags- en Beroepsregels van de in Nederland gevestigd zijnde Nederlandse branche organisaties.
c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht
dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de
eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te
bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

Vertrouwelijke informatie

5
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking
hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen. De opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien hij
aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Verantwoordelijkheid voor medewerkers

6
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in relatie tot de opdracht uitgevoerde handelingen van
door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.

Samenwerking met derden

7
a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen
onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in
overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de
opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, tenzij daarover vooraf tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen.
c. De opdrachtnemer zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, binnen de daarvoor vermelde
termijn, van de declaraties van deskundigen die hij ten behoeve van de opdrachtgever inroept.

Verplichtingen van de opdrachtgever

8
a. De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het de opdrachtnemer onmogelijk
maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.
b. De opdrachtgever is verplicht om aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze de
benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor uitvoering van
diens opdracht.

Tekortkomingen van de opdrachtnemer

9
a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf
lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst
die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder
normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en
wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna
omschreven nadere beperkingen.
b. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke
termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn
gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.
c. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 36 maanden (3 jaar) nadat de fiscale
aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor
uitstel is verleend.
d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele
belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld
hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de
gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere
werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden
zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

Tekortkomingen van de opdrachtgever

10
a. Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door de opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals
hiervoor onder artikel 8 aangegeven, niet, niet tijdig of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is de
opdrachtnemer daarvoor geheel niet aansprakelijk.
b. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal in dat geval geschieden op kosten van de
opdrachtgever.

Beëindiging opdracht door opdrachtgever

11
a. Een opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
b. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en
het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht
genomen, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een
zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de
opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op
aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
c. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever;
diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen. Een besluit tot ontbinding van de
rechtspersoon die de opdracht gaf, wordt geacht beëindiging van de gegeven opdracht met zich te
brengen. Verlies van rechtspersoonlijkheid van het lichaam dat de opdracht gaf wordt beschouwd als
beëindiging van de gegeven opdracht.

Beëindiging/ontbinding/opschorting opdracht door opdrachtnemer

12
Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings- of
opschortingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit een met
opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig
de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd of
diens faillissement is aangevraagd door een derde, getroffen wordt door beslag op een of al zijn
goederen, zijn eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een
derde overdraagt, het recht om:
a. vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerheidsstelling voor
betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten), één en ander met
inachtneming van artikel 21;
b. de levering als in deze voorwaarden bedoeld op te schorten, onverminderd het recht van
opdrachtnemer om gelijktijdig of later zekerheidsstelling als onder sub a. bedoeld te vorderen, nadat
opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen, waaronder begrepen de uit het onder a. van dit artikel
bepaalde voortvloeiende, zal hebben voldaan, staat aan opdrachtnemer in ieder geval als
leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de alsdan in zijn onderneming
bestaande mogelijkheden voor verdere dienstverlening, kan worden beschouwd als redelijkerwijs
noodzakelijk zijnde termijn;
c. de desbetreffende overeenkomst geheel of, voor zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te
achten door verzending aan opdrachtgever van de aldus luidende schriftelijke kennisgeving bij
aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is,
één en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding
wegens ontbinding.

13
Tot uitoefening van de in artikel 12 genoemde rechten zal eerst worden overgegaan nadat
opdrachtnemer aan opdrachtgever een termijn van drie dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen en de opdrachtgever daarmee
alsnog in gebreke blijft. Behalve indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan
opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

Aanlevering, levertijd en levering

14
1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de
aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d.
door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan
opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen
vorm en aantal.
2. Indien de opdrachtgever, van wie de opdrachtnemer afhankelijk is voor een juiste wijze van
aanleveren van boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d., door welke oorzaak
dan ook geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft deze boeken, bescheiden, administratieve en/of
andere gegevens e.d. aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig, niet goed,
onvoldoende of onvolledig ter beschikking van de opdrachtnemer stelt, is de opdrachtnemer bevoegd
zijn activiteiten op te schorten.
Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever om nadere informatie te vragen, indien opdrachtgever
langer dan vier weken in gebreke blijft met aanlevering van de hierboven genoemde bescheiden.
Zolang opdrachtnemer zijn activiteiten opschort tengevolge van geen c.q. niet tijdige, niet juiste of
onvoldoende levering door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk
voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of
fiscale boete, verhogingen of hoe ook genaamd.

Overmacht

15
1. In geval van staking, brand, diefstal, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van
enige overheid, epidemieën, verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord,
waterschade, oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst
al dan niet tijdelijk verhinderen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn te zijner keuze hetzij de levertijd
met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door een
belemmering wordt getroffen als in de volgende zin bedoeld, te ontbinden door middel van een
aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van opdrachtnemer tot
ontbinding ontstaat eerst indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het
ontstaan van de belemmering heeft geduurd.
2. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een
geval van overmacht, als in voorgaand lid bedoeld, voordoet. Alsdan en evenzo heeft ook
opdrachtgever het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand na de
datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een
aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging, mits deze kennisgeving van ontbinding door
opdrachtnemer ontvangen wordt voor beëindiging van de overmachtsituatie. Bij beëindiging van de
overmachtsituatie zal opdrachtnemer opdrachtgever terstond informeren. Na de datum van melding
van beëindiging van de overmachtsituatie ontvangen kennisgevingen inhoudende ontbinding van de
zijde van de opdrachtgever worden geacht niet te zijn verzonden. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn
de opdracht verder uit te voeren en zal hiervan de opdrachtgever op de hoogte brengen.
3. Door ontbinding als in het vorige lid bedoeld zal de gehele overeenkomst ontbonden zijn vanaf de
datum van ontbinding. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van ingevolge artikel 21
verschuldigde bedragen, alsmede tot betaling van de kosten als door opdrachtnemer gemaakt tussen
diens laatste declaratie en de datum van ontbinding.
Op deze ontbinding zijn de artikelen 6:261 tot en met 6:278 van het Burgerlijk Wetboek niet van
toepassing. Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding geen recht op schadevergoeding
jegens opdrachtnemer kunnen doen gelden.
4. Ingeval van een hierboven beschreven overmachtsituatie bij opdrachtnemer, is opdrachtgever
aansprakelijk voor eventueel voortvloeiende schade veroorzaakt door verdwijning c.q. vernietiging
van stukken en bescheiden van derden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever in
bewaring heeft.

Retentierecht

16
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is
afgifte van zaken, als in het tweede lid van dit artikel genoemd, op te schorten totdat opdrachtgever
aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover
verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade door
opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel
daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een
onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.
2. Onder in lid 1 bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen stukken, boeken, bescheiden,
administratieve en/of andere gegevens en computerschijven (diskettes) die door opdrachtgever aan
opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld en/of samengesteld door opdrachtnemer, bestemd om
aan opdrachtgever te worden afgegeven in het kader van de levering.
3. Opdrachtnemer zal ten aanzien van het in de vorige leden bedoelde retentierecht de nodige
maatregelen treffen, teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening
van zijn rechten aan de opdrachtgever onherstelbare schade wordt toegebracht. Tot zodanige
omstandigheden worden onder meer niet gerekend de belemmeringen tot verdere be- of verwerking
van de in lid 2 bedoelde zaken.
4. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verplicht, indien de door opdrachtnemer ontvangen zaken nodig zijn
in het kader van procedures waarin termijnen kunnen verstrijken of omstandigheden kunnen optreden
waardoor onherstelbare schade aan opdrachtgever wordt toegebracht, de voor het voeren van de
procedure en/of voorkomen van onherstelbare schade relevante afschriften en fotokopieën van de
aan opdrachtnemer aangeleverde zaken onder zich te houden, zodat opdrachtnemer ter zake van het
verstrijken van bedoelde termijnen of het toebrengen van bedoelde schade nimmer aansprakelijk zal
kunnen worden gehouden.

Algemene bepalingen van financiële aard

17
a. Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of
bijvoorbeeld in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij
per boekjaar c.q. kalenderjaar of andere variabelen.
b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever tevoren opgave van de geschatte kosten
voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde
opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
c. In het geval geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per
kalenderjaar c.q. boekjaar is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van
een uurhonorarium.
d. Het honorarium wordt in het algemeen bepaald door:
- het (financiële) belang van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden;
- de autoriteit en ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht;
- de omvang van de gevorderde arbeid;
- de verschuldigde vergoeding van reis- en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen;
- verschotten.

Declaratie

18
a. Tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeenkomen, dient de declaratie door
opdrachtnemer tenminste per kwartaal ingediend te worden.
b. Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat
opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het
gedeclareerde bedrag vormen.

 

Reclamering

19
1. Reclames, waaronder in deze voorwaarden worden verstaan alle grieven inzake door
opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid
- met uitzondering van reclames betreffende ter zake gezonden declaraties - kunnen door
opdrachtgever bij opdrachtnemer slechts schriftelijk worden ingediend ten kantore van
opdrachtnemer binnen dertig dagen na (iedere) levering of - indien het gebrek(en) betreft, dat (die)
eerst nadien is of zijn geconstateerd - binnen dertig dagen na zodanige constatering. De reclame zal
moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
2. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de
reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
3. Indien de reclame door opdrachtnemer c.q. in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet
in der minne kan worden geschikt binnen twee maanden na ontvangst der reclame, zijn beide partijen
bevoegd, conform de in artikel 22 vervatte geschillenregeling, het geschil voor te leggen aan het
Geschillencollege NOAB. Opdrachtnemer dient opdrachtgever te wijzen op deze mogelijkheid, in het
bijzonder op de termijn na het verstrijken waarvan opdrachtgever de reclame aan het
Geschillencollege NOAB kan voorleggen.
4. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen
en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot
betaling van openstaande declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever met instemming van
opdrachtnemer een onherroepelijke bankgarantie stelt voor het verschuldigde bedrag, welke
onherroepelijke bankgarantie eveneens dient te bepalen dat de bankgarantie door opdrachtnemer
kan worden ingeroepen indien hij door de hierboven genoemde Geschillencollege in het gelijk wordt
gesteld of indien opdrachtgever niet binnen een maand na het stellen van de bankgarantie een
geschil als bedoeld in artikel 22 aanhangig maakt.
5. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te
geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht
van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij
opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde
termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de
termijn in op de dag der kennisneming.

Intellectuele eigendom

20
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem
gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten
etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend
eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of
ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen,
werkwijzen etc.. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht
uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

Betaling

21
a. De declaratie dient betaald te worden binnen twee weken nadat deze bij de opdrachtgever is
ingediend.
b. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
een rentevergoeding verschuldigd op de voet van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een
maand wordt beschouwd als een gehele maand, te berekenen met ingang van veertien dagen na het
indienen van de declaratie.
c. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - die door
de opdrachtnemer ter inning van zijn declaratie worden gemaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door
de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin de opdrachtnemer voor de invordering de hulp
van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal
25% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van € 500,- vermeerderd
met omzetbelasting, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende
kosten werkelijk heeft gemaakt.
d. Indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst vermoedt of gerede
aanwijzingen verkrijgt aangaande een vermindering van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is
de opdrachtnemer gerechtigd iedere levering op te schorten totdat opdrachtgever ter zake van de
overeengekomen betalingsverplichtingen, zowel ter zake van de reeds verschenen termijnen als ter
zake van de termijnen die zullen verschijnen naar aanleiding van nog uit te voeren werkzaamheden,
een genoegzaam voorschot heeft betaald, dan wel zekerheid heeft gesteld als in het bancair verkeer
gebruikelijk en genoegzaam geoordeeld, zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie ten
bedrage van zowel verschuldigde kosten als nog te verwachten kosten.
e. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een
deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen na datum van dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer
gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van
tweemaal vierentwintig uur na de datum van poststempel de overeenkomst te ontbinden, één en
ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan
hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.
f. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en
onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtnemer, zullen
betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de
opdrachtgever openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling
in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens
zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.

Geschillen

22
a. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van
zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit
geschil voor te leggen aan eent Geschillencollege. Indien de opdrachtnemer het geschil
voorlegt, zal het College dit pas in behandeling kunnen nemen indien de opdrachtgever zich
tegenover het College hiermee akkoord heeft verklaard. Indien partijen niet in der minne tot
overeenstemming kunnen worden gebracht, zal het College uitspraak doen in de vorm van een
bindend advies, rechtsprekend als goede mannen naar billijkheid. Beide partijen zijn verplicht de
beslissing van dit College na te leven.
b. Een geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de secretaris van het
Geschillencollege. Met vermelding van namen en adressen van
partijen en een duidelijke omschrijving van zowel het geschil als de eis.
c. Door een geschil aanhangig te maken onderwerpt men zich tevens aan het oordeel van het
Geschillencollege ten aanzien van een door de wederpartij bij haar verweer in te dienen
tegenvordering, mits deze vordering een gevolg is van dezelfde overeenkomst als waarop klagers
vordering betrekking heeft.
d. Voor het overige wordt de behandeling van de geschillen nader geregeld bij reglement, hetwelk
aan partijen zal worden toegezonden indien een geschil aanhangig is gemaakt.